نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 7 آذر 98