نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 11 آذر 98