نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 17 دی ماه 98