نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 26 دی ماه 98