نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 23 بهمن 98