نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 22 اسفند 98