تلفیق فوتبال و جشن نوروز به زیبایی هرچه تمام تر سوژه کارتونیست ایرانی قرار گرفته است.