نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 29 تیرماه 99