نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 1 مرداد 99