نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،پنجشنبه 2 مرداد 99