نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،دوشنبه 6 مرداد 99