نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 27 مرداد 99