نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 28 مرداد 99