نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 30 مرداد