نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،شنبه 1 شهریور 99