نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 6 شهریور 99