نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 11 شهریور 99