نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 16 شهریور 99