نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،یکشنبه 6 مهرماه 99