نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،یکشنبه 6 مهرماه 99