نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 10 مهرماه 99