نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،یکشنبه 13 مهرماه 99