نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 16 مهرماه 99