نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،پنجشنبه 24 مهرماه 99