نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 24 مهرماه 99