نگاهی به صفحه نخست روزنامه شهرآرا،پنجشنبه 8 آبان ماه 99