نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 8 آبان ماه 99