نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 17 آبان ماه 99