نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،یکشنبه 18 آبان ماه 99