نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 19 آبان ماه 99