نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 19 آبان ماه 99