نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 21 آبان ماه 99