نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،شنبه 24 آبان ماه 99