نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،شنبه 24 آبان ماه 99