نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 27 آبان ماه 99