نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 27 آبان ماه 99