نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 7 دی ماه 99