نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 11 دی ماه 99