نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 25 دی ماه 99