نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،شنبه 2 اسفند ماه 99