نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 2 خرداد ماه 1400