نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 13 خرداد ماه 1400