نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 17 خردادماه 1400