نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 18 خرداد ماه 1400