نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 18 خرداد ماه 1400