نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400