نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 23 خرداد ماه 1400