نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 24 خرداد ماه 1400