نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 27 خرداد ماه 1400