نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 27 خرداد ماه 1400